+420 777 551 496

hana.vyvodova@soggiorno.cz

12

Nabídka kurzů

Zobrazit dostupné kurzy

nabízíme Školící a vzdělávací činnosti v oblasti zdravotnictví

Zásady zpracování osobních údajů

SOGGIORNO, s.r.o.
IČO: 293 85 237
se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, Ostrava 709 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37999
(dále jen „SOGGIORNO“)

Společnost SOGGIORNO si je vědoma významu ochrany osobních údajů a soukromí účastníků svých akcí, jež pořádá či administrativně a organizačně zajišťuje, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zák. č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY REGISTRACE

Správcem osobních údajů účastníků je vždy konkrétní pořadatel akce. Pořadatelem může být společnost SOGGIORNO nebo jiná osoba, odlišná od společnosti SOGGIORNO, která využívá platformu a zkušenosti společnosti SOGGIORNO k organizování vlastních seminářů, konferencí a jiných akcí (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje získané prostřednictvím přihlašovacího formuláře na seminář, konferenci či podobnou akci. Pokud společnost SOGGIORNO seminář, konferenci či jinou podobnou akci pouze administrativně a organizačně zajišťuje, vystupuje jako administrátor akce (dále jen „Administrátor“) a zpracovává Vaše osobní údaje získané na základě přihlašovacího formuláře jako zpracovatel osobních údajů dle pokynů Pořadatele. Identifikační a kontaktní údaje Pořadatele jsou uvedeny v přihlášce na příslušný seminář.

Na základě přihlašovacího formuláře jsou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, evidenční číslo, popřípadě další údaje, které v souvislosti s Vaší účastí na semináři poskytnete.

Účelem zpracování osobních údajů je zejména řádná registrace na příslušný seminář, poskytování souvisejících informací a instrukcí, evidence účastníků daného semináře a provedení dalších činností za účelem řádné a včasné organizace a realizace semináře. Uvedeným účelům zpracování osobních údajů odpovídá právní důvod zpracování spočívající v plnění smlouvy (organizace a realizace semináře).

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k organizaci a realizaci seminářů a dále jsou uchovávány po dobu 10 let ode dne uskutečnění semináře za účelem zasílání obchodních sdělení uvedených níže v bodě 2 a za účelem ochrany oprávněných zájmů Pořadatele (např. evidenční účely, uplatnění a výkon práv apod.).

2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Pořadatel je dále oprávněn využít Vaše osobní údaje pro účely oslovení a zasílání obchodních sděleních v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, zejména pořádaných seminářů a vzdělávacích akcí. Souhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat. Tyto údaje budou zpracovávány do doby, než obdržíme odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním těchto sdělení.

Uvedený účel zpracování osobních údajů odpovídá právnímu důvodu zpracování spočívajícímu v oprávněných zájmech Pořadatele (tzv. přímý marketing).

3. MARKETINGOVÉ ÚČELY

Pořadatel, popř. Administrátor, jsou oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové účely na základě Vašeho souhlasu uděleného Pořadateli nebo Administrátorovi. Tento souhlas udělujete zaškrtnutím příslušného políčka v registračním formuláři. Marketingové účely zahrnují zejména nabízení zboží a služeb a jiné marketingové činnosti, které nespadají pod obchodní sdělení uvedená v bodu 2 výše.

Osobní údaje pro marketingové účely budou zpracovávány do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu, přičemž odvolat souhlas můžete kdykoli zasláním emailu na kontakt: Magdaléna Veselíková, magdalena.veselikova@soggiorno.cz.

4. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, AUDIO A VIDEO ZÁZNAMŮ

Pořadatel a Administrátor jsou dále oprávněni v souvislosti s konanými akcemi pořizovat Vaše fotografie, audio nebo video záznamy, které budou použity k prezentaci uskutečněných akcí (na webových stránkách, v tisku, na facebookové stránce, v propagačních materiálech apod.). Právním důvodem zpracování těchto údajů je zákonná zpravodajská licence. V souvislosti s těmito záznamy nebudou uváděny žádné identifikační údaje účastníků akce (jméno ani příjmení). Tyto údaje budou zpracovávány do doby, než obdržíme odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním. Pokud byste si nepřáli, aby záznamy Vaší osoby byly pořizovány či zveřejněny, prosím sdělte tuto informaci zástupci Pořadatele nebo Administrátora přímo na akci nebo kdykoli později na kontakt: Magdaléna Veselíková, magdalena.veselikova@soggiorno.cz.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ (ZPRACOVATELŮ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech Pořadatele a Administrátora, jako jsou IT aplikace, software apod. Pořadatel a Administrátor mohou pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele). K Vašim osobním údajům bude mít přístup Pořadatel jako správce, Administrátor, jejich zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání osobních údajů, a to především poskytovatelé IT a účetních služeb, smluvní dodavatelé služeb (reklamní agentury, dodavatelé zajišťující tisk materiálů apod.) a další osoby podílející se na pořádání jednotlivých akcí. Aktuálně se jedná zejména o následující subjekty:

  • ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, Budínova 67/2, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 45245312 (účely: registrace a evidence účastníků, prezentace akce)
  • Nadační fond Kamila Typovského, Charkovská 490/28, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 04730054 (účely: registrace a evidence účastníků, prezentace akce)
  • Česká lékařská komora, Lužická 419/14, Povel, 779 00 Olomouc, IČO: 43965024 (účely: evidence účastníků)

Na základě žádosti Vám Pořadatel nebo Administrátor poskytnou aktuální seznam osob, kterým byly Vaše osobní údaje předány ke zpracování. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě předávány mimo území Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv:

  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání může být zasláno na kontaktní e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla Pořadatele nebo Administrátora)
  • právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, po níž bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků; v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení uvedených výše v bodě 2, bude zpracování osobních údajů ukončeno vždy
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00

Děkujeme Vám za účast a podrobnější informace o zpracování osobních údajů Vám poskytneme na základě Vaší žádosti zaslané na kontakt: Magdaléna Veselíková, magdalena.veselikova@soggiorno.cz.