POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOGGIORNO, s.r.o.
IČO: 29385237
se sídlem 17. listopadu 1790/8, 708 52 Ostrava-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37999
(dále jen „SOGGIORNO“)

Společnost SOGGIORNO si je vědoma významu ochrany osobních údajů a soukromí účastníků svých akcí, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

1. ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY REGISTRACE

Společnost SOGGIORNO je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje získané prostřednictvím přihlašovacího formuláře na seminář, konferenci či podobnou akce společnosti, mj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa, popřípadě další údaje, které v souvislosti s Vaší účastí na semináři společnost o Vás získá, pro účely řádné registrace na příslušnou akci, poskytování souvisejících informací a instrukcí, pro evidenci účastníků daného semináře, a to po dobu nezbytnou k realizaci těchto účelů.

2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Společnost SOGGIORNO je dále oprávněna využít Vaše osobní údaje pro účely oslovení v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, zejména pořádaných seminářů a vzdělávacích akcí. Souhlas se zasílání těchto obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat. Tyto údaje budou zpracovávány do doby, než obdržíme odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním těchto sdělení.

3. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, AUDIO A VIDEO ZÁZNAMŮ

Společnost SOGGIORNO je dále oprávněna v souvislosti s konanými akcemi pořizovat Vaše fotografie, audio nebo video záznamy, které budou použity k prezentaci uskutečněných akcí (na webových stránkách, v tisku, na facebookové stránce, v propagačních materiálech apod.). Právním důvodem zpracování těchto údajů je zákonná zpravodajská licence. V souvislosti s těmito záznamy nebudou uváděny žádné identifikační údaje účastníků akce (jméno ani příjmení). Tyto údaje budou zpracovávány do doby, než obdržíme odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováním. Pokud byste si nepřáli, aby záznamy Vaší osoby byly pořizovány, prosím sdělte tuto informaci zástupci pořadatele přímo na akci nebo kdykoli později na kontakt: Magdaléna Veselíková, magdalena.veselikova@soggiorno.cz.

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ (ZPRACOVATELŮ) OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech společnosti SOGGIORNO, jako jsou IT aplikace, software apod. Společnost SOGGIORNO může pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedenými účely třetí osoby (zpracovatele). K Vašim osobním údajům bude mít přístup společnost SOGGIORNO jako správce, její zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání osobních údajů, a to především poskytovatelé IT a účetních služeb, smluvní dodavatelé služeb (reklamní agentury, dodavatelé zajišťující tisk materiálů apod.) a spolupořadatelé jednotlivých akcí. Ke dni podpisu tohoto souhlasu se jedná zejména o následující subjekty:

  • ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, Budínova 67/2, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 45245312 (účely: registrace a evidence účastníků, prezentace akce)
  • Nadační fond Kamila Typovského, Charkovská 490/28, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO: 04730054 (účely: registrace a evidence účastníků, prezentace akce)
  • Česká lékařská komora, Lužická 419/14, Povel, 779 00 Olomouc, IČO: 43965024 (účely: evidence účastníků)

Na základě žádosti Vám společnost SOGGIORNO poskytne aktuální seznam osob, kterým byly osobní údaje předány ke zpracování. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě předávány mimo území Evropské unie.

5. PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv:

  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání může být zasláno na kontaktní e-mailovou adresu nebo písemně na adresu sídla společnosti SOGGIORNO)
  • právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně
  • právo na omezení zpracování
  • právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
  • právo na přenositelnost údajů
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00

Děkujeme Vám za účast a podrobnější informace o zpracování osobních údajů Vám poskytneme na základě jeho žádosti zaslané na kontakt: Magdaléna Veselíková, magdalena.veselikova@soggiorno.cz.

Kontaktujte nás

Soggiorno, s.r.o.

17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba

+420 733 644 733

IČO 29385237
DIČ CZ29385237

Kontaktní osoby

Mgr. Magdaléna Veselíková
jednatelka společnosti

magdalena.veselikova@soggiorno.cz
+420 777 551 496

Gabriela Chylíková
specialista vzdělávání

gabriela.chylikova@soggiorno.cz
+420 733 644 733

Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C37999.

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.